anna Eichler

malarka
graficzka

aktualnie mieszka i pracuje w Warszawie

kontakt:
ae@annaeichler.pl
+48 501374079

EDUKACJA:
2010 – pierwszy rok studiów doktoranckich - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki, pracownia Piotra Smolnickiego
1998 – 2004 – magister sztuki – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Malarstwa
dyplom w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka – cykl pt. „Morze” (olej i piasek na płótnie), aneks u prof. Krzysztofa Wyznera „Malaga – grafika ścienna” (technika własna – riston na ścianie), praca teoretyczna „Barnett Newman” u dr Wojciecha Włodarczyka.
2003/4 – stypendium Erasmus/Socrates, Universidad Castilla La Mancha, Faculdad Bellas Artes, Cuenca, Hiszpania
Studiowała również w pracowniach profesorów: Mariana Czapli i Leona Tarasewicza.

WYSTAWY INDYWIDUALNE:
2002 “Pejzaż”, Bahia, Warszawa, Polska
2003 “Czarne Słońca na Czarnym Niebie”, Pruderia, Warszawa, Polska
2005 “Ryby”, Le Madame, Warszawa, Polska
2006 “Malarstwo i rysunek, Anna Eichler i Piotr Smolnicki”, Muzeum Historyczno-Etnograficzne Chojnice, Polska
2009 “Papier kontra Płótno”, Pracownia Miejsce, Warszawa, Polska
2012 “Szkice”, ChDK, Chojnice, Polska

WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE:
2000
wystawa poplenerowa w Szydłowie, studio Mariana Czapli w Szydłowie – Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa, Polska
2001
“Pejzaże z pracowni Krzysztofa Wachowiaka”, Galeria Kulisiewicza, Warszawa, Polska
“Pejzaże morskie”, Smołdzino (Słowiński Park Narodowy), Polska
„Pejzaż w malarstwie współczesnym”, Galeria ZPAP, Kraków, Polska
2002
wystawa poplenerowa w pałacu narolskim, Narol, Polska
“Pejzaże morskie”, Smołdzino (Słowiński Park Narodowy), Polska
“Wystawa dwuwymiarowych sztuk wszelakich – Garaż”, Mellina Sztuki – Galeria Kółko, Warszawa, Polska
2004
“Dyplomy 2004” – Pałac Kultury i Nauki, Galeria Studio, Warszawa, Polska
“Promocje 2004” – 15th Przegląd Młodego Malarstwa, Legnica, Polska
2007
“Kobieta w polskim i mołdawskim malarstwie współczesnym”, Centrul Expozitional Constantin Brancusi, Chisinau, Mołdawia
“Siedem plenerów w Smołdzinie” – najlepsze prace na rocznicę plenerów smołdzińskich, Galeria Bałtycka, Ustka, Polska
“Atelier 68”, BWA Galeria Sanocka, Sanok, Polska
2009
“Polish Art”, Kunstcentrum De Terp, Waalwijk, Holandia
„Taberei Internationale de Creatie”, plener w Foieni, Rumunia
2010
EcoBalt, Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia, Polska
2011
Polish Day, Kaatsheuvel, Holandia
2013
Schildersweek, Domburg, Holandia
2015
Międzynarodowy Festiwal Fresku FRESCOPOLIS (mistrzowie: Vico Calabro, Wioletta Lewandowska, Maciej Sęczawa), Zamość, Polska

O MALARSTWIE
Anna Eichler maluje oleje na płótnie, murale oraz tworzy prace na papierze, w tym grafiki oraz ilustracje.
Oleje to głównie pejzaże, Eichler wielokrotnie powraca do pejzażu mórz i jezior. Często ukazują ten sam widok z tego samego punktu widzenia, za każdym razem odkrywając różne jego aspekty. To gra między spokojem tafli jeziora a dynamiką fal w wietrzny dzień; gra światła w miejscu, gdzie morze spotyka się z niebem; miękkie przejście z jednego stanu materii w inny - gra, która wydarza się na płaskiej powierzchni dużych płaszczyzn koloru. Struktura obrazów bezpośrednio odnosi się do namalowanych miejsc – farba często zmieszana jest z piaskiem, sosnowymi igłami czy trawą, charakterystycznymi dla konkretnego miejsca, w którym powstały obrazy. Część tego miejsca przeniesiona jest w obraz, zachowana dla widza.
Wśród prac na papierze szczególne miejsce zajmują „Czarne słońca na czarnym niebie” i „Ryby”. Malowane techniką wielowarstwowego lawowania, nierzadko również zawierają nietypowe dodatki, tak jak obrazy olejne. Są niezwykle wrażliwe – to studia kontrolowanego przypadku. Z abstrakcyjnych spodnich warstw powoli wyłania się figuratywny kształt, nadając temat całości. Przypadkowo rozlane plamy stają się znaczącym obrazem. Malarstwo na papierze – tak niedoceniane – w wykonaniu Eichler ma niezwykły urok i siłę.
Anna Eichler rozpoczęła eksperymenty ze ścianą podczas pracy nad dyplomem na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zainspirowana malowaniem wielkoformatowych obrazów olejnych z użyciem piasku, który wygląda jak tynk, oraz tworzeniem grafik w tradycyjnych technikach, w projekcie dyplomowym wykorzystała zdjęcia z Malagi (Hiszpania), które poddała transformacji i odbiła jako monochromatyczne grafiki na płytach gipsowych, później zamontowanych w ścianie. I znowu dla artystki podłoże stało się główną inspiracją. Na potrzeby tego projektu opracowała technikę odbijania grafiki bezpośrednio na ścianie z użyciem ristonu. Powstały efekt to obraz wdrukowany w ścianę, wyłaniający się z niej, stworzony bez użycia szablonów lub sita. Owe „grafiki ścienne”, formalnie zreinterpretowane, stały się także przedmiotem graficznego cyklu „Patrzę”.
W ostatnich latach Eichler maluje murale w stosownych technikach, wykorzystując również struktury. Maluje murale na zamówienia prywatne, ale także bierze udział w projektach społecznych, takich jak „Mural dla Davida Bowie” na warszawskim Muranowie (proj. Dawid Celek), czy Murale Ursynowskie (projekt z Budżetu Partycypacyjnego Gminy Ursynów w Warszawie), gdzie murale projektowali m.in. Aqualoopa (Igor Chołda) i Studio Bakcyl.

anna Eichler

painter
graphic artist

currently based in Warsaw

contact:
ae@annaeichler.pl
+48 501374079

EDUCATION:
2010 – 1 year of doctorate course - Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of Graphic, Piotr Smolnicki’s atelier
1998 – 2004 - master of arts – Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of Painting
graduated from the atelier of prof. Krzysztof Wachowiak with series of paintings “Sea” (oil&sand on canvas), annex at prof. Krzysztof Wyzner’s studio – “Malaga – wall graphics” (artist’s own technique: riston on the wall); thesis on Barnett Newman written under supervision of dr Wojciech Wlodarczyk
2003/4 – Erasmus/Socrates scholarship Universidad Castilla La Mancha, Faculdad Bellas Artes, Cuenca, Spain
During studies also attended studios of the following professors: Wieslaw Kruczkowski, Marian Czapla, Leon Tarasewicz

INDIVIDUAL EXHIBITIONS:
2002 “Landscape”, Bahia, Warsaw, Poland
2003 “Black suns over the black sky”, Pruderia, Warsaw, Poland
2005 “Fishes”, Le Madame, Warsaw, Poland
2006 “Paintings and drawings, Anna Eichler and Piotr Smolnicki”, History and Ethnography Museum, Chojnice, Poland;
2009 “Paper contra canvas”, Pracownia Miejsce, Warsaw, Poland
2012 “Sketches”, Centre of Culture, Chojnice, Poland

SELECTED JOINT EXHIBITIONS:
2000
Szydlow Plein-Air Exhibition, Marian Czapla’s atelier in Szydlow– Academy of Fine Arts, Warsaw, Poland
2001
“Landscapes from Krzysztof Wachowiak’s atelier”, Kulisiewicz Gallery, Warsaw, Poland
“Seascapes”, Smoldzino (Slowinski National Park), Poland
“Landscape in contemporary painting”, Polish Artists Association Gallery, Cracow, Poland
2002
Narol Plein-Air Exhibition, Narol, Poland
“Seascapes”, Smoldzino (Slowinski National Park), Poland
“Exhibition of two-dimensional art of every kind – Garage”, Mellina Sztuki – Kolko Gallery, Warsaw, Poland
2004
“Diploma 2004” – Palace of Culture and Science, Studio Gallery, Warsaw
“Promotions 2004” – 15th Review of Young Painting, Legnica, Poland
2007
“Contemporary Woman in Polish and Moldavian Painting”, Centrul Expozitional Constantin Brancusi, Chisinau, Moldavia
“Seven Plain-Airs in Smoldzino” – best works for 7th anniversary of Smoldzino plein-airs, Baltic Art Gallery, Ustka, Poland
“Atelier 68”, BWA Sanok Gallery, Sanok, Poland
2009
“Polish Art”, Kunstcentrum De Terp, Waalwijk, Holland
„Taberei Internationale de Creatie”, plein-air Foieni, Romania
2010
EcoBalt, Museum of City of Gdynia, Gdynia, Poland
2011
Polish Day, Kaatsheuvel
2013
Schildersweek, Domburg, Holland
2015
International Frasco Festival FRESCOPOLIS, Zamość, Poland (fresco masters: Vico Calabro, Wioletta Lewandowska, Maciej Sęczawa)

ABOUT PAINTING
Anna Eichler works in various media - oil on canvas paintings, wall paintings and works on paper, including digital prints. Each of those groups reveal various aspects of her choice of topics, sensitivity and artistic pursuit in general.

Works in oil are mainly landscapes. Eichler repetitively depicts seaside and lakeshore views. They often show how one place, seen from the same point of view, reveals different qualities when shown again and again. It is a game between the stillness of calm water and the dynamism of waves on a windy day; a play of light in the place where the sea meets the sky; a blurry transition from one state of matter to another, happening on a flat surface, in large fields of colour. The very structure of paintings relates to the depicted places: the paint is often mixed with sand, needle leaves, hay and whatever is characteristic to the particular site the painting is being created at. A piece of that place is transferred into the texture. Large paintings, usually finished at the studio unlike the smaller ones, carry those fragments of the places which the painter visited and save them for the spectator.

Works on paper, most important being the two series: Black Suns over the Black Sky and Fishes are painted with multiple layers containing natural and untypical ingredients, like her oil paintings. They are the most fragile artifacts since those additional substances cause the change of image over time – for instance, due to their sensitivity to light. They are works of the everchanging and coincidence. Once the bottom layers are painted in an abstract manner, the figurative shapes emerge, giving a theme to the whole. What was a set of random spills of liquids, finds its way to form a meaningful view. Anna Eichler considers paper an overlooked and underestimated medium.

Anna Eichler started her experiments with walls during her work on the diploma project at Academy of Fine Arts in Warsaw. The idea was born out of inspiration from large scale oil on canvas painting and traditional graphics techniques. In her final project, photographs taken in Malaga, Spain, were transformed and reproduced as monochromatic graphics on plaster panels in her own riston-based technique. Then they were put inside a wall. The effect was an image scribbled into the wall, emerging from it, created without using stencils or silkscreens. Again, the surface of creation is the main inspiration for the artist. Those 'wall graphics' were also developed in the series of digital prints Observer – I look. Recently, Eichler’s works on walls were also developed as commercial projects in applicable techniques also involving work in structure. She works on private commissions, but also participates in grassroots projects like "Mural for David Bowie", funded by his fans in Warsaw, designed by Dawid Celek, or Ursynów Murals designed among others by Aqualoopa (Igor Chołda) and Studio Bakcyl.

This site was built using Indexhibit / Index + Exhibit
Indexhibit is a web application used to build and maintain an archetypal, invisible website format that combines text, image, movie and sound.
...................................................................................................

anna Eichler, photo: Ewa Mazuranna Eichler, photo: Ewa Mazur